Dostawa Leków do Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA LEKÓW DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RYBNIKU w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w podziale na 17 pakietów Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33 60 00 00 – produkty farmaceutyczne Przedmiot dodatkowy: 33692500-2; 33621100-1; 33622000-6; 33661600-7; 33660000-4; 33651100-9; 33661000-1; 33661200-3; 33661400-5; 33661700-8; 33616000-1; 33615100-5; 33692100-8; 33695210-5; 33690000-3; 33674000-5; 33661600-7 Wszystkie produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia muszą być zgodne z przepisami prawa oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski lub innych krajów członkowskich UE.
Data utworzenia: 
wtorek, 12 Listopad, 2013 - 08:30
Termin składania ofert: 
czwartek, 19 Grudzień, 2013 - 09:30

Dostawa Tłuszczów Roślinnych

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA tłuszczy roślinnych w ilościach wskazanych Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 15412200-1
Data utworzenia: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2013 - 12:45
Termin składania ofert: 
środa, 13 Listopad, 2013 - 09:30

Dostawa Jaj Kurzych

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA JAJ KURZYCH w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 03142500-3,
Data utworzenia: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2013 - 12:45
Termin składania ofert: 
wtorek, 12 Listopad, 2013 - 09:30

Dostawa Jaj Kurzych

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA JAJ KURZYCH w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 03142500-3,
Data utworzenia: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2013 - 12:45
Termin składania ofert: 
wtorek, 12 Listopad, 2013 - 09:30

Dostaw Tuszy i Tonerów

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA TUSZY I TONERÓW w ilościach wskazanych w załączniku nr do niniejszej specyfikacji. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 30125110-5; 30192113-6 Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery, taśmy) oryginalnych lub równoważnych w oryginalnych opakowaniach zamkniętych hermetycznie przez producenta, fabrycznie nowych, posiadających na opakowaniu informację o dacie produkcji lub dacie upływu gwarancji. Wykonawca ponosi koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia. Okres gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne liczy się od daty odbioru produktu bez zastrzeżeń i trwa do momentu wyczerpania się środka drukującego jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Za nowe Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne nieużywane, nieregenerowane, nienapełniane powtórnie, na aktualnej gwarancji producenta. Wskaźnik zużycia tuszu lub tonera jest prawidłowo wskazywany przez dane urządzenie. Materiały równoważne muszą działać analogicznie jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty o poziomie tuszu/tonera przy pracy w sieci. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony. Za oryginalne Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta danego urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że: • Oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. • Ich stosowanie nie narusza praw gwarancyjnych producentów drukarek, ploterów które są fabrycznie nowe, nie gorszej jakości niż odpowiadające im produkty OEM, posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt. Pojemność czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych. • Zamawiający dopuszcza materiały remanufakturowane, tj. takie w których nastąpiła wymiana zużytych elementów mechanicznych na nowe (głowice drukujące w kartridżach do drukarek atramentowych, bębny optyczne w tonerach, listwy czyszczące, listwy rozprowadzające itp.). • Zamawiający niezależnie od w/w wymagań żąda, aby w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie następującej treści: „oświadczam, że oferowane w ofercie materiały eksploatacyjne są odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i będą w pełni współpracowały z nim; w przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązuję się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu i pokrycia w całości szkód, jakie awaria ta spowodowała oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przeze mnie materiałów eksploatacyjnych przeprowadzę na własny koszt, oraz przejmuję obowiązki związane z gwarancją, jeżeli zostanie utracona na skutek stosowania równoważnika. Na czas naprawy dostarczę sprzęt zastępczy o parametrach nieodbiegających od uszkodzonego urządzenia i niewymagający instalacji dodatkowych sterowników na stanowiskach wykorzystujących to urządzenie” – treść oświadczenia jest w załączniku nr 1 - formularz cenowy. • Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał nowy. • Wszystkie powyższe wymagania dotyczą wyłącznie tuszy/atramentów/wkładów atramentowych, tonerów, taśm do drukarek komputerowych. Wykonawca zapewnia odbiór zużytych materiałów (oryginalnych i równoważnych) oraz dostarczy "Karty przekazania odpadów" w terminie nie dłuższym niż 60 dni od momentu odbioru zużytych materiałów. Wykonawca zapewnia opakowania w których zużyte materiały będą składowane oraz ich odbiór co dwa miesiące. W przypadku uszkodzenia urządzenia w wyniku dostarczenia wadliwego produktu zamawiającemu będzie przysługiwał zwrot kosztów naprawy urządzenia. Podstawą do zwrotu kosztów będzie ekspertyza sporządzona przez osobę serwisującą dane urządzenie.
Data utworzenia: 
czwartek, 24 Październik, 2013 - 13:45
Termin składania ofert: 
wtorek, 29 Październik, 2013 - 09:30

DOSTAWĘ LEKÓW – RISPERIDON

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa leków - RISPERIDON w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33 66 16 00 - 7
Data utworzenia: 
czwartek, 10 Październik, 2013 - 13:30
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 21 Październik, 2013 - 09:30

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej