Regulamin organizacyjny

Deklaracja dostępności

SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.psychiatria.com

Data publikacji strony internetowej: 05.04.2002

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2021

Regulamin Organizacyjny wraz załącznikami

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku