Deklaracja dostępności

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.psychiatria.com

Data publikacji strony internetowej: 05.04.2002

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •     Nie wszystkie zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników typu PDF, DOC, nie są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 •      Nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 •      Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 •      Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
 •      Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 10.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą odpowiedzialną jest  Michał Kołodziejczyk
 • adres poczty elektronicznej [email protected] Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem: 32 43 28 114

Każdy ma prawo:

 •      zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 •      zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 •      wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •      dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 •      wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 •      sposób kontaktu - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku  nie posiada tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów w 23 budynkach w skład których wchodzą Pawilony nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIb, XIV, XVI, XVII, XVIII/Izba Przyjęć, XIX (Galeria), XX/Poradnia Zdrowia Psychicznego, Pawilon Dzienny ,,Fickówka” oraz budynki: Administracji, Portierni, Biblioteki Szpitalnej, Kaplicy Szpitalnej, Klubu Pacjenta w budynku Kuchni. Wszystkie z w/w wymienionych budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część budynków posiada jedynie udogodnienia w postaci dostosowania łazienek i sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Przy Pawilonie nr I zabudowano zewnętrzny szyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do Izby Przyjęć zabudowano pochylnię umożliwiającą swobodny dostęp do pomieszczeń Izby Przyjęć osobie niepełnosprawnej.

Pawilon I

Do Pawilonu I prowadzą trzy wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Na zewnątrz Pawilonu I znajduje się winda przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda umożliwia dostęp do wszystkich oddziałów oraz pracowni RTG znajdujących się w Pawilonie I, z zaznaczeniem, że w niektórych przypadkach należało będzie przejść przez pracownie RTG, aby móc dostać się do oddziału. Pawilon I posiada łazienki i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon II

Do Pawilonu II prowadzą trzy wejścia. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon II posiada taras, zejście z tarasu na ogród nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pawilon II nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon II nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon III

Do Pawilonu III prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon III nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon III nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon IV

Do Pawilonu IV prowadzą trzy wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon IV nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon IV nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon V

Do Pawilonu V prowadzą trzy wejścia. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon V posiada taras, zejście z tarasu na ogród nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pawilon V nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon V nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon VI

Do Pawilonu VI prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon VI nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon VI posiada łazienki i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pawilon VI nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon VII

Do Pawilonu VII prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon VII nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon VII nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon VIII

Do Pawilonu VIII prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon VIII posiada taras, zejście z tarasu na ogród nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pawilon VIII nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon VIII nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon IX

Do Pawilonu IX prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon IX nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon IX nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon X

Do Pawilonu X prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon X nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon X nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XIb

Do Pawilonu XIb prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon XIb posiada taras, zejście z tarasu na ogród nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XIb nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XIb nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XIV

Do Pawilonu XIV prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Jedno z nich nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XIV posiada taras, zejście z tarasu na ogród jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon XIV nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XIV nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XVI

Do Pawilonu XVI prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon XVI nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XVI nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XVII

Do Pawilonu XVII prowadzi jedno wejście. Nie jest one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon XVII nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XVII nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XVIII / Izba Przyjęć

Do Pawilonu XVIII prowadzi pięć wejść. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Każde z wejść umożliwia dostęp do każdego segmentu budynku składającego się z trzech takich segmentów. Przed każdym wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą oddziału. Ostatnie wejście do budynku (szóste) jest możliwe poprzez Izbę Przyjęć. Wejście jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na podjeździe przed wejściem znajduje się podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych. Poprzez Izbę Przyjęć można po uprzednim zgłoszeniu skorzystać z windy prowadzącej na poszczególne oddziały znajdujące się w budynku. Korzystanie z windy odbywa się w asyście personelu szpitala. Na Izbie Przyjęć znajduje się również toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe oddziały znajdujące się w Pawilonie XVIII nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XIX (Galeria)

Do Pawilonu XIX prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon XIX posiada taras, zejście z tarasu na ogród nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XIX nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XIX nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XX / Poradnia Zdrowia Psychicznego

Do Pawilonu XX prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Ostatnie wejście do budynku (trzecie) jest możliwe poprzez Poradnię Zdrowia Psychicznego. Wejście jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XX nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon Dzienny ,,Fickówka”

Do Pawilonu Dziennego ,,Fickówka” prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon Dzienny ,,Fickówka” nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Pawilon Dzienny ,,Fickówka” nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Administracji

Do Budynku Administracji prowadzą dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą budynku. Budynek Administracji nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Budynek Administracji nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Portiernia

Budynek portierni posiada jedno wejście. Nie jest one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą budynku. Budynek portierni nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku portierni swoją siedzibę ma ochrona wewnętrzna szpitala, która pełni też funkcję punktu informacyjnego na temat  udzielania informacji odnośnie dojścia do poszczególnych pawilonów i budynków znajdujących się na terenie szpitala.

Budynek Biblioteki Szpitalnej

Budynek  biblioteki posiada jedno wejście. Nie jest one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą budynku. Budynek biblioteki nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Budynek biblioteki nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kaplica Szpitalna

Kaplica szpitalna stanowi odrębny budynek. Do kaplicy można się dostać poprzez jedno wejście główne. Wejście znajduje się na poziomie terenu, a jego szerokość otworu gwarantuje swobodny dostęp do wnętrza kaplicy osobie niepełnosprawnej. Wnętrze kaplicy nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Klub Pacjenta w budynku Kuchni

Klub pacjenta znajduje się na pierwszym piętrze w budynku kuchni. Do klubu pacjenta prowadzi jedno wejście. Nie jest one przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą budynku. Budynek nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Teren Szpitala

Na terenie szpitala znajdują się parkingi o nawierzchniach utwardzonych (kostka betonowa) i o nawierzchniach gruntowych. Parkingi nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poza parkingiem znajdującym się przy budynku Administracji. Parking przy budynku Administracji posiada nawierzchnię utwardzoną (kostka betonowa), na parkingu wyznaczone są miejsca postojowe w tym jedno przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej.

Na terenie szpitala, za bramą wyjazdową, obok budynku portierni znajduje się tablica informacyjna zawierająca mapę terenu szpitala. na terenie szpitala znajdują się tablice informacyjne (znaki kierujące) umożliwiające dojście do poszczególnych pawilonów i budynków znajdujących się na terenie szpitala. Wszystkie budynki przed wejściem głównym posiadają tablice informacje z nazwą budynku. W szpitalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys
Data utworzenia: 
piątek, 9 Październik, 2020 - 13:15
Data aktualizacji: 
środa, 17 Marzec, 2021 - 07:15