Deklaracja dostępności

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.psychiatria.com

Data publikacji strony internetowej: 05.04.2002

Data ostatniej aktualizacji:29.03.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •     Nie wszystkie zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników typu PDF, DOC, nie są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 •      Nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 •      Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 •      Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
 •      Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 29.03.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą odpowiedzialną jest  Michał Kołodziejczyk
 • adres poczty elektronicznej [email protected] Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem: 32 43 28 114

Każdy ma prawo:

 •      zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 •      zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 •      wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •      dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 •      wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 •      sposób kontaktu - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku  nie posiada tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku prowadzi podstawową działalność i/ lub obsługę interesantów w 21 budynkach, w skład których wchodzą Pawilony nr: I, II, III, V, VI,VII, VIII, IX, X, XIV, XVII, XVIII/ Izba Przyjęć, XIX (Galeria), XX (Centrum Diagnostyczne/ PZP), Pawilon Dzienny, Poradnia Zdrowia Psychicznego (Rybnik, ul. Rudzka 13b), Poradnia Zdrowia Psychicznego (Czerwionka- Leszczyny, Ul. 3 Maja 1a) oraz budynki: Administracja, Portiernia, Klub Pacjenta (budynek kuchni), Kaplica Szpitalna, a także parkingi na terenie szpitala.

Niektóre z wymienionych budynków są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część budynków posiada jedynie udogodnienia w postaci wind, czy dostosowania łazienek i sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.

 

Pawilon I

Do Pawilonu I prowadzą trzy wejścia znajdujące się po przeciwległych stronach budynku. Nie są one dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica z nazwą/ numerem pawilonu. Na zewnątrz budynku znajduje się winda przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp do wszystkich oddziałów znajdujących się w budynku (w niektórych przypadkach konieczne jest przejście przez pracownię RTG). W Pawilonie I znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Pawilon II

Do Pawilonu II prowadzą trzy wejścia, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji oddziałów (także wejście do budynku). Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon II posiada taras. Zejście z tarasu do ogrodu nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Łazienki oraz sanitariaty są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Pawilon III

Do pawilonu nr III prowadzą dwa wejścia, które znajdują się po przeciwległych stronach budynku. Żadne z wejść nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę zewnętrzną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda umożliwia dostęp do wszystkich pięter oddziału. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon nr III nie posiada łazienek i sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Pawilon IV

Wyłączony z eksploatacji. Nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon V

Do Pawilonu V prowadzą trzy wejścia, nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji oddziałów (także wejście do budynku). Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon nr V posiada taras, zejście z tarasu do ogrodu nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pawilon V nie posiada łazienek i sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon VI

Do pawilonu nr VI prowadzą dwa wejścia znajdujące się po przeciwległych stronach budynku. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Pawilon VI nie posiada windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienki i sanitariaty znajdujące się w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pawilon VII

Pawilon VII posiada dwa wejścia do budynku, które znajdują się po jego przeciwległych stronach. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Budynek nie posiada windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pawilon VII nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon VIII

Do Pawilonu nr VIII prowadzą dwa wejścia, które znajdują się po przeciwległych stronach budynku. Nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji oddziału (także wejście do budynku). Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Budynek VIII posiada taras, z którego zejście do ogrodu nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Łazienki i sanitariaty w pawilonie VIII nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon IX

Pawilon IX posiada dwa wejścia znajdujące się po przeciwległych stronach budynku. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Budynek nie posiada windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienka i toalety znajdujące się w pawilonie IX są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pawilon X

Pawilon nr X posiada dwa wejścia znajdujące się po dwóch przeciwległych stronach budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Budynek nie posiada windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pawilon X nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XI A i XI B

Wyłączone z eksploatacji. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XIV

Do pawilonu XIV prowadzą dwa wejścia znajdujące się po przeciwległych stronach budynku. Jedno z wejść jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd). Przed głównym wejściem do budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Budynek posiada taras, z którego zejście do ogrodu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pawilon XIV nie posiada windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Łazienki i toalety znajdujące się w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pawilon XVI

Wyłączony z eksploatacji. Nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pawilon XVII

Pawilon XVII posiada jedno wejście, przy którym znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę zewnętrzną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda umożliwia dostęp do wszystkich pięter oddziału. W budynku znajdują się łazienki i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pawilon XVIII/ Izba Przyjęć

Do Pawilonu XVIII prowadzi pięć wejść (oddziały). Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Każde wejście umożliwia dostęp do wszystkich trzech segmentów, z których składa się budynek. Przy każdym z wejść znajdują się tablice informacyjne z nazwą oddziału.

Do Izby Przyjęć prowadzi szóste wejście, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych umożliwia podjazd (pochylnia).

W budynku znajduje się widna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korzystanie z windy odbywa się po uprzednim zgłoszeniu i pod nadzorem personelu szpitala.

Izba Przyjęć posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe oddziały znajdujące się w Pawilonie XVIII nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych.

Pawilon XIX (Galeria)

Pawilon XIX posiada dwa wejścia znajdujące się po przeciwległych stronach budynku. Nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. W pawilonie nr XIX znajduje się taras, z którego zejście do ogrodu nie jest przystosowane dla niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Pawilon XIX nie jest przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

Pawilon XX (Centrum Diagnostyczne/ Poradnia Zdrowia Psychicznego I)

Do Pawilonu XX prowadzą dwa wejścia. Nad głównym wejściem znajduje się napis informujący o nazwie budynku. Jedno z wejść jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku umożliwia zastosowanie podjazdu (pochylni). Budynek posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji (także wejście do budynku). Toalety w pawilonie XX są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pawilon Dzienny

Budynek posiada jedno wejście. Nie jest ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą pawilonu. Budynek posiada windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiającą dostęp do wszystkich kondygnacji budynku (także wejście). W budynku znajdują się łazienki i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Administracji

Do budynku Administracji prowadzą dwa wejścia znajdujące się po przeciwległych stronach budynku. Wejścia nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się tablica informacyjna z nazwą budynku. Obiekt nie posiada windy dostosowanej do osób niepełnosprawnych i nie jest dla nich przystosowany.

Portiernia

Budynek portierni posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą budynku.

W budynku portierni znajduje się siedziba ochrony placówki, która jednocześnie pełni funkcję punku informacyjnego, w którym można uzyskać wskazówki dotyczące lokalizacji poszczególnych pawilonów.

Klub Pacjenta

Klub Pacjenta znajduje się na pierwszym piętrze w budynku kuchni. Do Klubu Pacjenta prowadzi jedno wejście, przed którym znajduje się tablica informacyjna z nazwą budynku. Budynek nie posiada windy przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnoprawnych.

Kaplica Szpitalna

Kaplica szpitalna to niezależny, odrębny budynek, do którego prowadzi jedno wejście. Wejście do kaplicy znajduje się na poziomie terenu i jest wystarczająco szerokie dla swobodnego wejścia/ wyjścia osób niepełnosprawnych. Wnętrze kaplicy nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Teren szpitala (parkingi)

Na terenie szpitala znajdują się parkingi o nawierzchniach utwardzonych (kostka betonowa) i o nawierzchniach gruntowych. Parkingi nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przy budynku Administracji (parking z kostki betonowej), dwa (???) miejsca zaznaczone są dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szpitala, za bramą wjazdową, obok budynku portierni znajduje się tablica informacyjna zawierająca mapę terenu szpitala. Na terenie szpitala rozmieszczone są znaki kierujące do poszczególnych pawilonów i budynków. Wszystkie budynki przed wejściem głównym posiadają tablice  informacyjne z  nazwą. Szpital nie jest oznakowany w alfabecie Braille’a ani nie posiada oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Rybnik 44-200, ul. Rudzka 13b

Do budynku Poradni Zdrowia Psychicznego znajdującego się w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 13b prowadzi jedno wejście, które wyposażone jest w pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą poradni. Wewnątrz budynku znajduje się winda przystosowana do osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostanie się na czwarte piętro, na którym znajduje się PZP. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, z której mogą korzystać pacjenci poradni.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Czerwionka- Leszczyny 44-230, ul. 3 Maja 1a

Do Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzi jedno wejście, które nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą poradni. Budynek nie jest wyposażony w windę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne w celu dostania się na drugie piętro budynku mają zapewnioną możliwość skorzystania ze schodołazu przy asyście pracownika poradni. Poradnia Zdrowia Psychicznego jest posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys
Data utworzenia: 
piątek, 9 Październik, 2020 - 13:15
Data aktualizacji: 
środa, 17 Marzec, 2021 - 07:15