Klauzula informacyjna - Zamówienia publiczne - zapytanie ofertowe poza ustawą PZP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1)      administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym Wykonawca ma prawo się kontaktować w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie 32 43-28-171;
3)   dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
4)      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów niewymienionych w przepisach prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych;
5)      z uwagi na możliwość kontroli procesu wyboru przez organ nadzorujący dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, od momentu zakończenia postępowania;
6)      podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do zapytania ofertowego, oraz zapytania o cenę;
7)      w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8)      Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
9)  Osoba, której dane dotyczą posiada:
a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
c)   na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b) prawo do usunięcia danych;
d)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby  fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO - dotyczy przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);
f)    prawo do cofnięcia wyrażonej zgody;
g)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
10)  Nie przysługuje Pani/Panu:
a)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Maciej Frydecki
Wprowadzenie: 
Łukasz Lewandowski
Data utworzenia: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:15
Data aktualizacji: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:15