Klauzula informacyjna - Zamówienia publiczne - umowa poza ustawą PZP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1)      administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym Wykonawca ma prawo się kontaktować w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie 32 43-28-171
3)      dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy.
4)      odbiorcami danych osobowych będą podmioty: biuro rachunkowe, kancelaria prawna, sąd (w przypadku windykacji), zewnętrzny audytor.
5)      dane osobowe będą przechowywane na okres trwania umowy; a szczególnych przypadkach także później – na czas trwania dochodzenia ewentualnych roszczeń, jednak nie krócej niż 4 lata od momentu zakończenia postępowania.
6)      dane osobowe zostały pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy.
7)      w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8)      administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
9)      Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
10)  Osoba, której dane dotyczą posiada:
a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
c)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby  fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
e)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11)  Nie przysługuje Pani/Panu:
a)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Maciej Frydecki
Wprowadzenie: 
Łukasz Lewandowski
Data utworzenia: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:15
Data aktualizacji: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:15