Dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.24.2018.DZ.456)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach pisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
Data utworzenia: 
środa, 26 Wrzesień, 2018 - 12:30
Termin składania ofert: 
czwartek, 4 Październik, 2018 - 10:00

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy ( Załącznik nr 1 do Formularza oferty).
Data utworzenia: 
czwartek, 20 Wrzesień, 2018 - 14:00
Termin składania ofert: 
środa, 26 Wrzesień, 2018 - 09:30

Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków (Dzp.380.2.19.2018.DGt.394) - zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: 
Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Formularza oferty.
Data utworzenia: 
piątek, 14 Wrzesień, 2018 - 14:30
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 24 Wrzesień, 2018 - 09:30

Dostawa oleju napędowego wraz z karta paliwową do samochodu specjalnego, sanitarnego (DZp.380.2.20.2018.DGt.419) - zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa oleju napędowego wraz z kartą paliwową do samochodu specjalnego, sanitarnego w ilości 12 000 litrów.
Data utworzenia: 
czwartek, 13 Wrzesień, 2018 - 15:00
Termin składania ofert: 
piątek, 21 Wrzesień, 2018 - 09:30

Usługa doradcza polegająca na rozliczeniu, sprawowaniu opieki i kontroli nad projektem - Powtórka (DZp.380.2.17.2018.DGt.400.P)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Usługa doradcza polegająca na rozliczaniu, sprawowaniu opieki i kontroli nad projektem pn.: „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych” w ramach realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy; dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (nr naboru RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do Formularza oferty) i Projekt Umowy (Załącznik nr 2 do Formularza oferty).
Data utworzenia: 
czwartek, 6 Wrzesień, 2018 - 13:00
Termin składania ofert: 
środa, 12 Wrzesień, 2018 - 09:30

Dostawa kompletnego systemu parkingowego wraz z zabudową i uruchomieniem systemu poboru opłat wjazdowych na teren Szpitala oraz serwisem systemu (DZp.380.3.17.2018.DGt.232)

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu parkingowego wraz z zabudową i uruchomieniem systemu poboru opłat wjazdowych na teren Szpitala oraz serwisem systemu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę; 2) dostawę i zabudowę zestawu urządzeń potrzebnych do wykonania kompletnego systemu parkingowego; 3) uruchomienie i kompletne zintegrowanie systemu parkingowego z działającym u Zamawiającego systemem rejestracji czasu pracy (RCP); 4) przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowego serwisu kompletnego systemu; 5) serwis i kompleksowe utrzymanie kompletnego systemu parkingowego.
Data utworzenia: 
piątek, 24 Sierpień, 2018 - 15:30
Termin składania ofert: 
środa, 19 Wrzesień, 2018 - 09:30

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej