Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka (DZz.380.3.3.2020.DTg.50.P)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
  w Rybniku.
 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety), szczegółowo opisanych
  w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ):

- Pakiet 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy części pomieszczeń parteru Pawilonu nr I z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu),

- Pakiet 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego modernizacji pomieszczeń Pawilonu nr XVII z przeznaczeniem na pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej.

 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

 1. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z:
  • szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • kosztorysami inwestorskimi i zbiorczymi zestawieniami kosztów,
  • przedmiarami robót,
  • wykonaniem inwentaryzacji budowlanej na obiekcie (archiwalne inwentaryzacje są dostępne
   w siedzibie Zamawiającego),
  • opracowaniem informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”);
 2. uzyskanie map do celów projektowych - jeśli jest wymagane dla danego pakietu;
 3. uzgodnienia projektu z wymaganymi rzeczoznawcami (ds. p.poż., ds. sanitarno - higienicznych)
  oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 4. uzyskanie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
  o pozwoleniu na wykonanie właściwych prac - jeśli jest wymagane;
 5. uzyskanie pozwolenia na budowę - jeśli jest wymagane.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Projektach umowy stanowiących Załączniki nr: 10 i 11 do SIWZ.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/319707

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

05/03/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
środa, 26 luty, 2020 - 16:30
Data aktualizacji: 
środa, 26 luty, 2020 - 16:30