Usługa doradcza polegająca na rozliczeniu, sprawowaniu opieki i kontroli nad projektem - Powtórka (DZp.380.2.17.2018.DGt.400.P)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Usługa doradcza polegająca na rozliczaniu, sprawowaniu opieki i kontroli nad projektem pn.: „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
z uwzględnieniem działań szkoleniowych” w ramach realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy; dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie
w zatrudnieniu i powrót do pracy; dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (nr naboru RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do Formularza oferty) i Projekt Umowy (Załącznik nr 2 do Formularza oferty).

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

12/09/2018 - 09:30

Załączniki zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki.pdf538.51 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
czwartek, 6 Wrzesień, 2018 - 13:00
Data aktualizacji: 
wtorek, 18 Wrzesień, 2018 - 12:30