Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego lub pożyczki w kwocie 20 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.39.2019.DF.456) - ZAPYTANIE OFERTOWE-

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego na zasadach określonych
w niniejszych IWZ, ze względu na wyłączenie stosowania Ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja)
ww. Ustawy dla zamówień których przedmiotem są pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/298850

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

21/01/2020 - 09:00

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
środa, 8 Styczeń, 2020 - 14:15
Data aktualizacji: 
środa, 15 Styczeń, 2020 - 16:00