Najem ambulansu drogowego typu "B" dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.6.2020.LIp.79)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 
 1. Przedmiotem zamówienia jest najem ambulansu drogowego typu „B” dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
 2. Wykonawca wyda Zamawiającemu  pojazd w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Pojazd będzie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie. Wykonawca zapewnia, że przekazany pojazd i jego wyposażenie będzie w pełni sprawny technicznie i przygotowany do używania.
 4. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 10 litrów.
 5. Pojazd musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia określonego w Polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz wymagania opisane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Rok produkcji pojazdu nie może być wcześniejszy niż 2008.
 6. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie ponosił wyłącznie następujące koszty i opłaty związane z używaniem pojazdu: koszty paliwa, mycia pojazdu, wymiany lub uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, opłaty za korzystanie z autostrad i parkingów.
 7. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zapewni wymianę oleju, płynu hamulcowego
  i innych płynów technicznych, wymianę ogumienia, przeglądy, naprawy pojazdu, itp.
 8. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek, uszkodzeń lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojazdu Wykonawca zapewnia na czas naprawy pojazdu ambulans zastępczy spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, którego rok produkcji nie może być wcześniejszy niż pojazdu wskazanego w ofercie Wykonawcy, w terminie 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
 9. W przypadku konieczności dokonania planowej naprawy lub przeglądu pojazdu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, na czas naprawy lub przeglądu, sprawny pojazd zastępczy spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, którego rok produkcji nie może być wcześniejszy niż pojazdu wskazanego w ofercie Wykonawcy na czas naprawy lub przeglądu pojazdu. Udostępnienie pojazdu zastępczego musi zostać dokonane w sposób i w terminie zapewniającym Zamawiającemu możliwość nieprzerwanego wykonywania transportów medycznych.
 10. Wykonawca  zobowiązuje się do zapewnienia obsługi technicznej pojazdu polegającej na:
  1. utrzymywaniu pojazdu w pełnej sprawności technicznej;
  2. zapewnieniu serwisu oraz dokonywania wszelkich czynności obsługi serwisowej i naprawy pojazdu, w tym również wymiany wyeksploatowanych akumulatorów;
  3. przekazywaniu Zamawiającemu informacji dotyczących eksploatacji pojazdu w zakresie wykonanych przeglądów, napraw bieżących i powypadkowych.

11. Obsługa techniczna, o której mowa w ust. 10 obejmuje:

 1. czynności konserwacyjne i przeglądy dokonywane z częstotliwością i w zakresie zalecanym przez producenta pojazdu lub obowiązujące przepisy prawa, przy czym o planowanym przeglądzie Wykonawca informuje Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem;
 2. naprawy usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej
  z przeznaczeniem pojazdu.
 1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dwa razy w roku sezonową wymianę opon w związku ze zmianą pór roku, która będzie wykonywana przez Wykonawcę po uprzednim  uzgodnieniu
  z Zamawiającym. W ramach serwisu ogumienia Wykonawca pokrywa koszty wymiany opon wynikające z ich stanu technicznego, w szczególności w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia mechanicznego.
 2. Koszty prac z zakresu obsługi technicznej oraz serwisu ogumienia ponosi Wykonawca.
 3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC i NW.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego opłacania składek ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających opłacenie składek ubezpieczenia i dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego przez Zamawiającego pakietu ubezpieczeń, co najmniej na 4 dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub terminem płatności składek.
 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
  w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/324485

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

17/03/2020 - 11:30

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Ilona Chwastek
Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
poniedziałek, 9 Marzec, 2020 - 15:00
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 9 Marzec, 2020 - 15:00