Dostosowanie (modernizacja) Izby Przyjęć zlokalizowanej w Pawilonie XVIII (...) - DZz.380.3.12.2019.DGt.176.P

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu (modernizacji) Izby przyjęć zlokalizowanej w Pawilonie XVIII do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DZ. U. 2019 poz. 595), współczesnych wymogów technicznych i funkcjonalnych wraz z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów prawa w formie "zaprojektuj i wybuduj".

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

21/08/2019 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Marek Ksol
Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
wtorek, 6 Sierpień, 2019 - 14:30
Data aktualizacji: 
piątek, 16 Sierpień, 2019 - 14:15