Dostosowanie (modernizacja) Izby Przyjęć zlokalizowanej w Pawilonie XVIII (...) - DZz.380.3.12.2019.DGt.176

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu (modernizacji) Izby Przyjęć zlokalizowanej w Pawilonie XVIII do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595), współczesnych wymogów technicznych i funkcjonalnych wraz
z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów prawa
w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

14/06/2019 - 09:30

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Wojciech Eysymontt
Data utworzenia: 
wtorek, 21 Maj, 2019 - 14:15
Data aktualizacji: 
piątek, 16 Sierpień, 2019 - 10:30