Dostawy pieczywa (powtórka III) dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ).
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

24/08/2018 - 10:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
czwartek, 16 Sierpień, 2018 - 15:30
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 17 Wrzesień, 2018 - 13:00