Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych (powtórka II) dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.13.2018.DŻ.153.2P)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety), szczegółowo opisane
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ):
- Pakiet 1 - Pieczywo
- Pakiet 2 - Wyroby cukiernicze
3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

02/08/2018 - 10:00

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
środa, 25 Lipiec, 2018 - 14:30
Data aktualizacji: 
wtorek, 14 Sierpień, 2018 - 14:00