Dostawy narzędzi i sprzętu do sprzątania oraz dostawy zmontowanych biurek i krzeseł obrotowych na potrzeby wykonania zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu ..." DZz.380.3.8.2019.DGt.71,143

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi i sprzętu do sprzątania oraz dostawy zmontowanych biurek i krzeseł obrotowych na potrzeby wykonania zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety), szczegółowo opisane w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 3 do SIWZ):
1) Narzędzia i sprzęt do sprzątania;
2) Biurka i krzesła obrotowe.
3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1) 42999100-6 – odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym;
2) 43800000-1 – urządzenia warsztatowe;
3) 39713400-7 – maszyny do konserwowania;
4) 39100000-3 – meble.
4. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.
UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ), w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy*” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

02/05/2019 - 09:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
wtorek, 16 Kwiecień, 2019 - 14:45
Data aktualizacji: 
niedziela, 25 Sierpień, 2019 - 14:45