DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH wraz z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO ANALIZ

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku, dzierżawa aparatów do analizy moczu wraz z odczynnikami oraz dzierżawa aparatu do oznaczania parametrów krzepliwości wraz z odczynnikami.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne, 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne, 38000000-5 dzierżawa sprzętu
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt.7 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie poszczególne pakiety (9 pakietów) ustalone w załączniku nr 2 formularz cenowy. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety, lub na poszczególne pakiety.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane dla pakietów 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014, natomiast dla pakietu 4 od dnia 01.01.2014 do 31.12.2016.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

12/12/2013 - 12:00

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
PDF icon SIWZ305.64 KB
PDF icon SIWZ_załaczniki nr 2 _formularze cenowe220.5 KB
PDF icon Modyfikacja SIWZ120.35 KB
PDF icon modyfikacja SIWZ 2 77.46 KB
PDF icon załacznik nr 2 98.73 KB
PDF icon załacznik nr 8 96.65 KB

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
czwartek, 28 Listopad, 2013 - 14:15
Data aktualizacji: 
czwartek, 28 Listopad, 2013 - 14:15