Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 14 ustawy o RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1)    administratorem Państwa danych osobowych jest SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, adres: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)    administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie  32 43-28-171;
3)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu szacowania wartości zamówienia oraz przesłania prośby dotyczącej zapytania ofertowego oraz zapytania o cenę;
4)    administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
5)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6)    administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7)    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, że:
1)    Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
2)    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3)    dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu;
4)    administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Maciej Frydecki
Wprowadzenie: 
Łukasz Lewandowski
Data utworzenia: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:30
Data aktualizacji: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:30