Klauzula informacyjna - praktykanci i stażyści

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1)    administratorem danych osobowych osób ubiegających się odbycie praktyk/stażu jest SPZOZ  Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, adres: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)    administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, 
z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]  lub telefonicznie 32 43-28-171;
3)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu realizacji przebiegu stażu, praktyki. Dane osobowe Państwa są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art.6 ust1 lit. b) RODO oraz ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku;
4)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę 
z zakresu ochrony danych osobowych);
5)    administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odbycia stażu, praktyki  będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej ;
2)    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych także prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3)    przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO – dotyczy przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji odbycia praktyki, stażu ;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Maciej Frydecki
Wprowadzenie: 
Łukasz Lewandowski
Data utworzenia: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:30
Data aktualizacji: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:30