Klauzula informacyjna - pracownicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1)    administratorem danych osobowych Pracowników jest  SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, adres: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)    administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie : 32 43-28-171;
3)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1lit b) RODO w zw.z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych wrażliwych będzie    art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających 
z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5)    administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1)    Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2)    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3)    przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO – dotyczy przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b)
4)    podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa oraz niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę;
5)    administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Maciej Frydecki
Wprowadzenie: 
Łukasz Lewandowski
Data utworzenia: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:15
Data aktualizacji: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:15