Klauzula informacyjna - PPK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

1)      administratorem danych osobowych Pracowników - Uczestników PPK jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym Uczestnik PPK ma prawo kontaktować się  w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]  lub telefonicznie 32 43-28-171;

3)  Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków wynikających z obsługi PPK. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:  Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa z dnia 17  grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotu, który w ramach umowy z Administratorem będzie realizował program PPK. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADO wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja pracownicza, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, jak również dostawcom usług IT, technicznych, czy organizacyjnych które umożliwiają wspierających funkcjonowanie ADO- przy  czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej Umowy powierzenia przetwarzania z ADO i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Kategorie odbiorców: serwis IT, zewnętrzna kancelaria prawna;

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy oraz okresy prawem określone, w szczególności: 10 lat (art. 125a ust. 4a  ustawy o emeryturach i rentach z FUS  oraz art. 94 ust. 9b kodeksu pracy, 50 lat zgodnie z art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.  Pisemna deklaracja o wystąpieniu z PPK będzie przechowywana 4 lata;

6)      podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz przekazanie ich do podmiotu realizującego PPK. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do PPK;

7)      w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 8) Osoba, której dane dotyczą posiada:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;

c)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby  fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10)  Nie przysługuje Pani/Panu:

a)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  c) RODO;

b) na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b) prawo do usunięcia danych;

c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO - dotyczy przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) I b).

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Maciej Frydecki
Wprowadzenie: 
Łukasz Lewandowski
Data utworzenia: 
poniedziałek, 29 Marzec, 2021 - 09:00
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 29 Marzec, 2021 - 09:00