Klauzula informacyjna - osoby ubiegające się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1)    administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)    administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie : 32-43-28-171
3)    administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO  oraz art.  9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO )
4)    dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom;
5)    administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)    mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy;
2)    przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3)    przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – dotyczy art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO oraz ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b) RODO
4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
5)    administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Maciej Frydecki
Wprowadzenie: 
Łukasz Lewandowski
Data utworzenia: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:30
Data aktualizacji: 
piątek, 29 Maj, 2020 - 12:30