Zamówienia publiczne

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY SZPITALA - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa ochrona Szpitala stanowiącego wyodrębnioną, ogrodzoną nieruchomość o pow. 12,7ha składającą się z 47 obiektów szpitalnych i 8 obiektów mieszkalnych wraz z świadczeniem usług konwojowania i ochrony pracowników Zamawiającego oraz wartości pieniężnych z siedziby Zamawiajacego do siedziby Banku oraz podejmowanych z Banku i przewożonych do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data utworzenia: 
środa, 16 Kwiecień, 2014 - 14:45
Termin składania ofert: 
wtorek, 29 Kwiecień, 2014 - 09:30

INFORMATYZACJA SZPITALA - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest: 
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
poniedziałek, 7 Kwiecień, 2014 - 13:15
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 23 Czerwiec, 2014 - 12:30

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa produktów medycznych w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ
Data utworzenia: 
środa, 26 Marzec, 2014 - 14:45
Termin składania ofert: 
piątek, 4 Kwiecień, 2014 - 09:30

Dostawa sadzonek drzew i krzewów

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa sadzonek drzew i krzewów
Data utworzenia: 
wtorek, 18 Marzec, 2014 - 13:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 31 Marzec, 2014 - 09:30

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest: 
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia
Data utworzenia: 
poniedziałek, 17 Marzec, 2014 - 13:00

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa środków dezynfekcyjnych w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
Data utworzenia: 
piątek, 7 Marzec, 2014 - 13:15
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 17 Marzec, 2014 - 09:30

Dostawa opatrunków, materiałów medycznych, pieluchomajtek i rękawic

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa opatrunków, materiałów medycznych, pieluchomajtek i rękawic w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ
Data utworzenia: 
czwartek, 27 luty, 2014 - 15:15
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 10 Marzec, 2014 - 09:30

Remont instalacji hydrantowej w budynku Pawilonu I

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont instalacji hydrantowej w budynku Pawilonu I – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli. 2. Zakresem prac objętych zamówieniem są: a) roboty demontażowe, b) roboty budowlane, c) roboty instalacyjne, 3. Opis obiektu objętego robotami: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w: Pawilonie I należącym do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. 4. Opis robót: Szczegółowy zakres robót zawiera Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Data utworzenia: 
piątek, 27 Grudzień, 2013 - 12:45
Termin składania ofert: 
piątek, 10 Styczeń, 2014 - 09:30

Dostawa leków - WALPROINIAN SODU

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa leków - walproinian sodu w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ
Data utworzenia: 
wtorek, 14 Styczeń, 2014 - 14:00
Termin składania ofert: 
wtorek, 21 Styczeń, 2014 - 09:30

TRANSPORT POSIŁKÓW

Przedmiotem zamówienia jest: 
Transport posiłków do Oddziałów Szpitalnych, odbiór termosów oraz odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach.
Data utworzenia: 
wtorek, 7 Styczeń, 2014 - 14:00
Termin składania ofert: 
wtorek, 7 Styczeń, 2014 - 14:00

Transport sanitarny pacjentów pakiet 1A i 1B

Przedmiotem zamówienia jest: 
transport sanitarny pacjentów Zamawiającego w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ w podziale na 2 pakiety (pakiet 1A i pakiet 1B łącznie)
Data utworzenia: 
piątek, 13 Grudzień, 2013 - 14:30
Termin składania ofert: 
piątek, 20 Grudzień, 2013 - 09:30

ZAKUP GRUPOWY - ENERGIA ELEKTRYCZNA

Przedmiotem zamówienia jest: 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ. W imieniu Zamawiających działa Pełnomocnik Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Data utworzenia: 
poniedziałek, 9 Grudzień, 2013 - 14:30
Termin składania ofert: 
środa, 16 Styczeń, 2013 - 14:30

Transport sanitarny pacjentów

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: transport sanitarny pacjentów Zamawiającego w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ w podziale na 3 pakiety (pakiet 1A i pakiet 1B łącznie, oraz pakiet nr 2) W zakres usług transportu sanitarnego pacjentów wchodzą: a) Pakiet nr 1 A - usługi transportu sanitarnego pacjentów bez opieki medycznej (z kierowcą) w szczególnych przypadkach usługi transportu mogą obejmować przewóz materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych, b) Pakiet nr 1 B - usługa transportu sanitarnego pacjentów z zespołem podstawowym (kierowca + 1 ratownik medyczny), c) Pakiet nr 2 - usługa transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym.
Data utworzenia: 
piątek, 29 Listopad, 2013 - 07:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 9 Grudzień, 2013 - 09:30

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH wraz z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO ANALIZ

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku, dzierżawa aparatów do analizy moczu wraz z odczynnikami oraz dzierżawa aparatu do oznaczania parametrów krzepliwości wraz z odczynnikami. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne, 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne, 38000000-5 dzierżawa sprzętu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt.7 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie poszczególne pakiety (9 pakietów) ustalone w załączniku nr 2 formularz cenowy. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety, lub na poszczególne pakiety. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane dla pakietów 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014, natomiast dla pakietu 4 od dnia 01.01.2014 do 31.12.2016.
Data utworzenia: 
czwartek, 28 Listopad, 2013 - 14:15
Termin składania ofert: 
czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 12:00

MATERIAŁY BIUROWE

Przedmiotem zamówienia jest: 
ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH
Data utworzenia: 
poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 14:00
Termin składania ofert: 
środa, 4 Grudzień, 2013 - 09:30

Dostawa Pieczywa

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PIECZYWA w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w podziale na 2 pakiety. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 15810000-9 PIECZYWO
Data utworzenia: 
poniedziałek, 18 Listopad, 2013 - 13:30
Termin składania ofert: 
środa, 27 Listopad, 2013 - 09:30

Dostawa Mięsa i Drobiu

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA MIĘSA i DROBIU w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w podziale na 2 pakiety Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 15 11 10 00-2 – mięso, DODATKOWY: 15 11 20 00-6 - drób
Data utworzenia: 
poniedziałek, 18 Listopad, 2013 - 08:00
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 09:30

Dostawa Leków do Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA LEKÓW DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RYBNIKU w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w podziale na 17 pakietów Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33 60 00 00 – produkty farmaceutyczne Przedmiot dodatkowy: 33692500-2; 33621100-1; 33622000-6; 33661600-7; 33660000-4; 33651100-9; 33661000-1; 33661200-3; 33661400-5; 33661700-8; 33616000-1; 33615100-5; 33692100-8; 33695210-5; 33690000-3; 33674000-5; 33661600-7 Wszystkie produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia muszą być zgodne z przepisami prawa oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski lub innych krajów członkowskich UE.
Data utworzenia: 
wtorek, 12 Listopad, 2013 - 08:30
Termin składania ofert: 
czwartek, 19 Grudzień, 2013 - 09:30

Dostawa Tłuszczów Roślinnych

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA tłuszczy roślinnych w ilościach wskazanych Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 15412200-1
Data utworzenia: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2013 - 12:45
Termin składania ofert: 
środa, 13 Listopad, 2013 - 09:30

Dostawa Jaj Kurzych

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA JAJ KURZYCH w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 03142500-3,
Data utworzenia: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2013 - 12:45
Termin składania ofert: 
wtorek, 12 Listopad, 2013 - 09:30

Strony

Subskrybuj Ogłoszenia o wynikach i zawarciu umowy